Đối tác công nghệ

ThinkparQ

ThinkparQ  được thành lập bởi những người chủ chốt đằng sau dự án hệ thống tệp BeeGFS sau khi tách ra từ Trung tâm Fraunhofer cho tính toán hiệu năng cao (High Performance Computing). Nyriad đang làm việc với ThinkParQ để phát triển một chương trình chứng nhận cho các hệ thống lưu trữ hiệu năng cao, có khả năng phục hồi khi kết hợp BeeGFS với NSULATE.